Algemene Voorwaarden

Wij zijn: Romina D’Astolfo, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Meersbloemstraat 9, 9890 Gavere en ondernemingsnummer 0712 736 994.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@rominadastolfo.be of het telefoonnummer 0472333352.

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
  2. Dienstverlener: Romina D’Astolfo.
  3. Dienst: de diensten die wij, Romina D’Astolfo, leveren.
  4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
  5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
  6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
  7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou als Klant en mij.
  8. Producten: de producten die wij, Romina D’Astolfo, via de website verkopen.
  9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
  10. Websites: https://rominadastolfo.be/
  11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Het Aanbod van de Dienstverlener bestaat uit:

 • Content dagen: creatie van social media content samen met Klant (incl. eigen digitale planner)
 • Reels shoots: opname van beeldmateriaal voor reels + voorbereiding + nabewerking
 • Insta vip dag: combinatie van content dag + reels shoot
 • Social media workshop in kleine groep: mini opleiding + creatie van social media content door de Klant zelf onder begeleiding
 • Social media beheer: creatie van social media content voor de Klant (incl. eigen digitale planner)
 • Eigen gemaakte digitale content planner (Google spreadsheet)
 • Hashtag cursus
 • Reels cursus
 • 1-op-1 coaching (brainstorm/advies voor social media)
 • Groepscoaching (Begeleiding social media)
 • Instagram audit, mini (video)/ full (call)
 • Social media templates reels covers Foto-/videoshoots voor ondernemers

De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website, eventueel in combinatie met een persoonlijke offerte.

3.2. Het Aanbod is zichtbaar via de Website. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De Klant bestelt (en aanvaardt daarbij het Aanbod) via de Website. Indien een offerte nodig is, wordt deze opgemaakt in Moneybird en blijft deze geldig voor 14 dagen.

Zonder expliciete aanvaarding wordt het Aanbod ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant meewerkt aan de uitvoering. Na aanvaarding zal de Dienstverlener een contract doorsturen.

3.3. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod.

3.4. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Voor de aangekochte Diensten/Producten die niet online dienden betaald te worden, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Voor deze factuur gelden de betaaltermijnen uit artikel 4.

3.6. In het geval dat er meerkosten moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor extra feedbackrondes, kan dit extra kosten met zich meebrengen die apart zullen worden aangerekend.

De Website maakt melding van bepaalde opties die kunnen worden bijbesteld, zoals bv. een supplement voor verplaatsingen bij content dagen, covers bij de reels shoots, of een bijkomende 1- op-1 sessie bij een workshop aan de sessieprijs.

3.7. Inschrijving voor een workshop kan worden geweigerd indien deze vol zit. Het is mogelijk zich in te schrijven op de wachtlijst, waarna de Dienstverlener de Klant op de hoogte zal brengen van eventuele nieuwe data.

 

Artikel 4 – Levering

4.1. Termijnen en verloop

De leveringstermijn is afhankelijk van de afspraken aanvaard bij de bestelling (/aanvaarding van de offerte).

 • Content dagen worden uitgevoerd op de geboekte datum (geen uitvoering meer nadien).
 • Reels shoots zelf vinden plaats op de geboekte datum, nabewerking nadien binnen de 2 weken. Per reel zijn 2 feedbackrondes mogelijk, waarbij feedback kan worden gegeven binnen 1 week na aflevering. De concepten worden 1 maand na de shoot verwijderd, waarna aanpassingen niet meer mogelijk zijn.
 • Social media workshops gaan door op de geboekte datum. Gedurende 1 week nadien kan de Klant (enkel) feedback vragen op het uitgewerkte content plan.
 • Social mediabeheer wordt uitgevoerd voor de geboekte maanden. Posten gebeurt slechts na feedback door de Klant, die moet worden gegeven binnen de 5 dagen na ontvangst van notificatie dat content klaar staat/aangepast is, en minimaal 3 dagen voordat de post (/begin batch) online dient te komen. Per post zijn 2 feedbackrondes mogelijk. Goedgekeurd en ingeplande content is niet meer aanpasbaar.
 • Eigen gemaakte digitale contentplanners (Google spreadsheet), hashtagcursussen en reelscursussen worden meteen geleverd na aankoop.
 • 1-op-1 coaching sessies worden (slechts) uitgevoerd op de geboekte datum.
 • Mini-Instagram audits worden geleverd binnen 2 weken na bestelling, bij full-Instagram audits wordt de call uitgevoerd op de geboekte datum en wordt de zoomopname en presentatie de dag nadien geleverd.

 

Situaties waardoor de levertermijnen kunnen uitlopen zijn onder andere vakanties van de Dienstverlener en extreme drukte.

Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.2. Wijze

 • Content dagen, reels shoots en insta vip dagen vinden plaats fysiek bij de Klant of Dienstverlener. Afgewerkte content verschijnt in de planner van de Klant, afgewerkte reels worden geleverd via Google drive.
 • Social media workshops vinden plaats fysiek bij de Dienstverlener.
 • Social mediabeheer wordt geleverd via de digitale planner. Via berichtjes wordt de Klant op de hoogte gehouden in verband met goed te keuren posts of benodigde input (Instagram DM, Voxer, Whatsapp).
 • Eigen gemaakte digitale contentplanners worden geleverd in pdf via mail of via de Website. Hashtagcursussen en reelscursussen gebeuren via online leerplatform en aflevering gebeurt via mail.
 • 1-op-1 coaching sessies worden uitgevoerd via zoom, waarbij nota’s worden geleverd in notion.
 • Instagram audits worden geleverd via mail.
 • Social media templates reels covers worden bij de reels in Google drive geleverd.

 

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. De prijzen worden vermeld op de Website en/of offerte en zijn exclusief BTW.

5.1.2. In het geval dat er meerkosten moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor extra feedbackrondes, kan dit extra kosten met zich meebrengen die apart zullen worden aangerekend.

De Website maakt melding van bepaalde opties die kunnen worden bijbesteld, zoals bv. een supplement voor verplaatsingen bij content dagen of covers bij de reels shoots.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Voor de aangekochte Diensten/Producten die niet online dienden betaald te worden (zoals de mini-audit en digitale producten), zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

Voor de Diensten:

 • Content dagen
 • Reels shoots
 • Insta vip dag
 • Instagram audit
 • Social media templates


dient de factuur te zijn betaald ofwel binnen 2 weken na de factuurdatum en vóór aanvang van de Dienst, ofwel middels onmiddellijk voorschot van 50% waarna de overige 50% de dag na de Dienst wordt voldaan.

Voor de Dienst:

 • 1-op-1 sessie


dient de factuur te zijn betaald binnen twee weken na de factuurdatum en vóór aanvang van de sessie.

Voor de Dienst:

 • Social mediabeheer

dient de factuur te zijn betaald uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de maand waarvoor de factuur geldt (dit is de komende maand).

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de (voorschot)factuur binnen de gestelde termijn, kan de Dienstverlener haar Diensten t.o.v. de Klant opschorten of annuleren.

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt er een herinnering gestuurd. Vanaf de derde herinnering worden ook steeds alle openstaande facturen zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

In bepaalde gevallen (grotere Diensten zoals beheer, vip-dag, reels shoot, full audit) worden vanaf de tweede herinnering ook herinneringskosten aangerekend.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. Algemeen

6.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant, onder meer bestaande uit volledige

informatieverstrekking, deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen of coaching.

6.1.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

6.1.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

6.2. Verantwoordelijkheden Klant

6.2.1. De Klant dient tijdig op een workshop aanwezig te zijn, laptop en gsm mee te nemen.

6.2.2. De Klant zal gevraagd worden zichzelf voor de bereiden op een reels shoot, zoals door materiaal, outfits en props klaar te leggen. Gebeurt dit niet, kan aflevering van de 8 reels niet worden gegarandeerd.

6.2.3. Voor een full audit worden de inloggegevens van het Instagramaccount van de Klant gevraagd.

6.2.4. Voor de uitvoering van social mediabeheer worden de inloggegevens van het Instagramaccount van de Klant gevraagd, alsook eventuele Canva-templates, fotomateriaal, branding en gegevens over gewenste planning tool en toegang tot deze tool.

6.2.5. Voor content of vipdagen wordt gevraagd vooraf templates, fotomateriaal en branding klaar te zetten. De digitale planner zal de Klant vooraf ontvangen.

6.3. Online cursussen/content

6.3.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

6.3.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, kan de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd worden geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

6.3.3. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

 

Artikel 7 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

7.1. Eenmalige aankopen
Een Overeenkomst voor eenmalige opdracht kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet.

Indien een Klant de Overeenkomst toch wenst te annuleren, zal deze de Dienstverlener moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst, eventuele schadevergoeding etc. conform het verbintenissenrecht. De Dienstverlener heeft het recht om te bepalen welk bedrag verschuldigd zal zijn, en heeft daarbij ook het recht om nog de volledige vergoeding te vragen.

Voor Herroepingsrecht i.h.v. consumenten, zie artikel 14.

7.2. Abonnementen
Voor de content dagen, reels shoot, insta vip dagen en social mediabeheer is er, naast een éénmalige aankoop, de optie van een abonnementsformule voor 3 of 12 maanden.

Voor abonnementen geldt een opzegtermijn tot het einde van de eerstvolgende maand.

Een Overeenkomst voor social mediabeheer wordt automatisch verlengd na de oorspronkelijk gekozen duurtijd, tenzij de Klant deze voordien expliciet opzegt. Dezelfde opzegtermijn – die loopt tot het einde van de eerstvolgende maand – geldt.

7.3. Workshops

Workshops zijn tot 2 weken voorafgaand aan de afgesproken datum annuleerbaar waarbij nog 30% van de totaalprijs zal worden aangerekend. Tot 48 uur op voorhand is nog 70% van de totaalprijs verschuldigd. Binnen de 48 uur voorafgaand blijft het volledige bedrag verschuldigd. Bij een no show zonder verwittiging is het volledige bedrag verschuldigd. Indien een ziektebriefje kan worden voorgelegd echter, zal dit worden beschouwd als overmacht en is annuleren kosteloos.

De Dienstverlener kan de workshop annuleren wegens onvoldoende inschrijvingen of andere omstandigheden die uitvoering bemoeilijken of onwenselijk maken, zoals ziekte, zonder verplichting tot schadevergoeding. Indien de Dienstverlener er in zo’n geval voor kiest om de datum, locatie of andere praktische zaken te wijzigen, heeft de Klant in principe niet het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, aangezien voor de wijziging wordt gekeken naar wat past voor alle ingeschrevenen.

7.4. Algemeen

De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet.

De Dienstverlener kan de datum van een content dag, 1-op-1 sessie, full audit, reels shoot of vipdag verplaatsen wegens ziekte, zonder verplichting tot schadevergoeding. De Klant heeft in dat geval in principe niet het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, aangezien voor de wijziging wordt gekeken naar wat past voor de ingeschrevenen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Algemeen

8.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.

Onredelijke aanwijzingen of gevraagde wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Dienstverlener indien deze niet werden gevolgd.

8.2. Overmacht

8.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht vallen onder meer problemen met de Website (technische, hacking, stroompanne,…). Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan diens contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

8.3. Relaties met derden

8.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4. Contractuele tekortkomingen

8.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

8.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).

8.5. Eigen verantwoordelijkheid klant
De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt i.v.m. zijn/haar zaak.

 

Artikel 9 – Betwistingen

9.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener. Klachten na deze termijn worden niet meer in rekening genomen.

9.2. De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht

10.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en Producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

10.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub- licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel voor en voor zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor de Overeenkomst werd aangegaan.

10.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

10.4. Ingeval van de Dienst foto-/videoshoot voor ondernemers echter, geeft de Dienstverlener de Klant de toestemming om de resulterende beelden te delen, maar dit enkel en alleen als dit met naamvermelding van de Dienstverlener gebeurt.

Elk gebruik van de beelden dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Dienstverlener, waarop gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen. Bij inbreuk op de auteursrechten van de Dienstverlener, kan deze tweemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval aanrekenen, ter vergoeding van de geleden schade. Deze schade dient hierbij niet te worden aangetoond. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van de beelden.

De Dienstverlener houdt zich ingeval van een foto-/videoshoot Dienst ook het recht voor de foto’s/ video’s waarop de Klant herkenbaar in beeld staat te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk. Zij houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie. Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring moet voorafgaand aan de Overeenkomst/bestelling bij de Dienstverlener schriftelijk bekend worden gemaakt, waarop zij hier rekening mee houdt.

10.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 11 – Gegevensverwerking

11.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.

11.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

11.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om de Overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • een partij informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna.

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

12.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

 

Artikel 13 – Herroepingsrecht

13.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument Producten/Diensten online zouden aankopen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

13.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor online cursussen, e-books of andere digitale inhoud zonder materiële drager. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

13.3. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

13.4. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die de Dienstverlener zou aanbieden die niet bestaan uit digitale inhoud zonder materiële drager (online cursussen of andere content, zoals ook planners), en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant.

 

Artikel 14 – Uitoefening van het herroepingsrecht

14.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

14.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

14.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

14.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

14.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

14.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 15 – Algemeen

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken en hoven van Oost-Vlaanderen.

Laatste update: 21/9/22