Privacy Policy

In deze privacy policy leg ik, Romina D’Astolfo, je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Ik hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder mijn privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen mij en jou, als (potentiële) klant.

 

1. Wie ben ik?

Romina D’Astolfo, met maatschappelijke zetel te Meersbloemstraat 9, 9890 Gavere en ondernemingsnummer 0712 736 994 en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met mij opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Meersbloemstraat 9, 9890 Gavere
 • Per e-mail: info@rominadastolfo.be

 

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, kunnen jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt door mij verzameld worden. Dit gebeurt via de programma’s Mailerlite en Moneybird, alsook middels notion. Het gaat om:

 • Voornaam en familienaam
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens bedrijf (adres en BTW-nummer)
 • Logingegevens Instagram (i.g.v. social mediabeheer of audit), Facebook, planningstool

 

Via mijn website noch dienst heb ik de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ik kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

4. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat ik het nodige kan doen voor de dienstverlening die ik aanbied en uitvoer, zoals bv. communicatie en facturatie, klantenbeheer, uitvoeren van reels shoots of vipdagen op het doorgegeven adres, statistieken bekijken middels logingegevens voor audit, beheer en posting. Indien ik jouw gegevens zou willen gebruiken voor andere doeleinden, zoals marketing, zal hiervoor jouw expliciete toestemming worden gevraagd.

 

5. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Zo worden logingegevens slechts bewaard voor zolang de opdracht duurt. Gegevens voor doelen die verder reiken dan de opdracht, zoals bv. marketingdoeleinden, worden bewaard tot jij verzoekt tot verwijdering op de manier zoals voorgeschreven onder punt 8. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Mijn zaak is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. De verzamelde gegevens zijn beveiligd via de systemen van Mailerlite, Plug & pay, Moneybird en notion.

 

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Onze organisatie is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. We doen dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. 

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien dat nodig is voor het leveren van de afgesproken diensten. Zo doen we namelijk beroep op een aantal leveranciers, bijvoorbeeld een software-leveranciers, boekhouder, etc. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichting. 

Maar je kan erop rekenen dat jouw persoonsgegevens nooit met derden gedeeld worden buiten dit kader zoals marketing- of commerciële doeleinden.

 

8. Welke rechten heb jij?

Jij hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

 

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door de opt-out in de e-mail te gebruiken of door contact met mij op te nemen. Dit kan schriftelijk per e-mail. Binnen een termijn van 14 dagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 

9. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met mij opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/ klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

10. Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf 21/09/22.

Ik behoud mij het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

 

11. Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken en hoven van Oost-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd.